•  ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند.
  • ارتقاء علم و فرهنگ جامعه.
  • تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها.
  • ایجاد یک کتابخانه نمونه برای یک دانشگاه نمونه.